Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

   Một bài tập nữa của một bạn gửi cho các bạn ôn thi HKII năm nay của lớp 9. Đề bài này được cải biên từ đề của quận TÂN BÌNH. Không biết ngày mai quận nhà có ra bài này không!!!!!!!!!!!!!


Từ điểm A nằm ngoài (O) vẽ 2 tiếp tuyến AB và AC và cát tuyến ADE. K là trung điểm ED.  BC cắt OA tại H
a/ chứng minh K,B,A,C,O cùng thuộc 1 đường tròn
b/ chứng minh EOHD nội tiếp
c/ Từ E vẽ dây EF vuông góc với tia AO. Chứng minh F, H , D thẳng hàng
d/ vẽ đường kính BI. EI và ID cắt tia OA lần lượt tại N, M. Chứng minh : ON = OM

                              Bài giải

a/ góc ABO = Góc ACO = 90o (gt)
    K: tđ của ED => OK ED => góc OKA = 90o
    Nên B; C; K; O; A cùng thuộc đường tròn ĐK OA
b/ CM :    AC 2 = AH .AO (HTL)
    CM được  ∆ACD đồng dạng  ∆AEC (g-g)=> AC2 = AD. AE
    Nên AH. AO = AD. AE => … ∆AHD đồng dạng  ∆AEO ?(cgc)=> <AHD  =  <AEO   
    => Tg       EOHD nội tiếp (góc ngoài bằng góc đối trong)
c/ OB = OC = R;AB = AC (T/C 2 tt cắt nhau) => OA là trung trực của BC
     BC // EF (gt) nên OA EF tại L  => L là trung điểm FE (lien hệ giữa ĐK và dây cung)
     ∆HEF có HL vừa là đường cao(OA EF tại L  )vừa là trung tuyến(L là trung điểm FE)
    Nên ∆HEF cân tại H Suy ra < FHL = < EHL; <EHL = < ODE (Tg EOHD nt, cùng chắn cung OE)
    Mà < ODE = < OED ( OE = OD = R => ∆OED cân tại O)
    Đồng thời < OED = < AHD. Suy ra: < FHL = < AHD ; < AHD + < OHD = 180o
   Suy ra:   < FHL  + < OHD = 180o => F; H; D thẳng hang.
d/ CM: OM = ON.
    Kẻ từ E đường thẳng song song với AO cắt OI tại P và cắt ID tại Q => <OAK = < KEP (so le  trong)
    Vì  A, B, O, K, C cùng thuộc 1 đường tròn => <PBK = < OAK (cùng chắn cung OK). 
    Nên <PBK =  < KEP
ð             Tg BKPE nội tiếp  => <PBE = < EKP (cùng chắn cung EP) Mà <PBE = <EDQ(cùng chắn cung EI)
ð           < EKP = <EDQ + Đồng vị => PK // QD , Do K là trung điểm ED ?(cmt) nên P cũng là trung điểm EQ (T/C đường trung bình của tam giác)
   EP // ON => (EP/ ON) = (IP/IO)
   PQ // OM => (PQ/OM) = (IP/IO)
   Suy ra : (EP/ ON) = (PQ/OM) mà PQ = EP (cmt) Vậy OM = ON.
                                          
                                               
                                                 

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

ĐỀ THI HK 2 NĂM NAY 2011 - 2012 CỦA Q TÂN BÌNH VÀ TÂN PHÚ
B5 TB/

Cho (O) đường kính AB = 2R. Từ A vẽ tiếp tuyến Ax với (O) ( A: tiếp điểm). Trên tia Ax lấy C sao cho AC = 2R. Qua C ve cát tuyến CDE (D nằm giữa C và E, Đường thẳng cũng cắt đoạn thẳng OB) Gọi H là trung điểm của DE.
       a/ CM: CA2 = CD. CE
       b/ CM:Tg AOHC nội tiếp được
 c/ Đọan thẳng CB cắt (O) tại K.Tính số đo AÔK và diện tích hình quạt AOK theo R và (pi)

d/ Đường thẳng CO cắt tia BD, tia BE lần lượt tại M và N. Chứng minh: O là trung điểm MN.
 
Bài 5 Q tân phú:
Cho ABC vuông tại A, Tia phân giác góc B cắt AC tại M, Vẽ (O) đường kính MC, tia BM cắt (O) tại H.
a/ CM: Tg BAHC nội tiếp
b/ CM: HB. HM = HC2
c/ Gọi E là giao điểm BA và CH cho AB = 5cm; HC = 3. CBH của 2cm. Tính độ dài cạnh BC.
d/ HO cắt BC và (O) lần lượt tại I; K. Vẽ MP KH; MQ KB, đoạn thẳng BC cắt (O) tại N. CM: P; N ; Q thẳng hang.

  
Gửi các bạn bài giải câu d của quận TB.

Câu d/
Vẽ qua E đường thẳng song song với MN cắt AB tại I và BM tại F.
EF // MN => Góc IEH = góc HCO (so le trong)
Tg AOHC nội tiếp =>  góc HAI = góc HCO
Suy ra Góc IEH = góc HAI => Tg AHIE nội tiếp => Góc IHE = góc BAE
                                                  Tg ADBE nt => góc BAE = góc BDE
Do đó Góc IHE = góc BDE , đồng vị => HI // FD Suy ra:
Tam giác DEF có  H là trg điểm của DE ( OH vuong góc DE, lien hệ giữa ĐK và dây)
Nên I là trg điểm EF.
EF // MN => FI // MO => IF/ OM = BI/BO
                       IE // ON => IE/ON = BI / BO
ð                IF/ OM = IE/ON mà IE = IF Nên ON = OM.